Ус ашиглалтын хэлтсийн үйл ажиллагааны стратеги зорилт:

Усны нөөц, түүнийг зохистой ашиглах усны талаарх хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах.

 

Зорилтын хүрээнд:

  • Ус ашиглагч, хэрэглэгч, хангагч байгууллагыг ус ашиглалтын талаарх мэргэжил, арга зүйгээр хангах
  • Ус хуримтлуулах, усан цогцолбор барих ажыг зохион байгуулах
  • Хоногт 100 шоометрээс дээш ус ашиглагчдад болон усаар хангагч байгууллагад дүгнэлт гаргах, ус ашиглалтын мэдээ тайлагнах
  • Сав газрын захиргаа, байгаль орчны газрын гаргасан ус ашиглуулах дүгнэлт, зөвшөөрөл, гэрээний биелэлтэнд хяналт тавих
  • Голын голдирлыг өөрчлөх, урсац тохируулга хийх, усны барилга байгууламж барих, усан сан бүхий газрын ашиглалт зэрэг судалгаа, зураг төсөлд дүгнэлт гаргах
  • Бэлчээрийн усжуулалт, услалтын систем барих ажлын хайгуул, судалгаа, зураг төсөлд дүгнэлт гаргах
  • Бэлчээрийг усжуулах зориулалтаар инженерийн хийцтэй худаг байгуулах, уст цэг тогтоох хайгуулын ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэх төлөвлөгөөг боловсруулах.

 

Хэлтсийн бүтэц бүрэлдэхүүн:

1.

У.Батзаяа

Хэлтсийн дарга

307

265530

 

2.  

Х.Мягмаржав

Ус ашиглалтын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

303б

265530

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Б.Мэндбаяр

Үйлдвэр, үйлчилгээний салбарын ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн

303б

265530

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Х.Мөнхцэцэг Хүн амын ус хангамж, ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн 303б 265530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5. Б.Энхсүрэн  Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн ус ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн 303б 265530 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР