ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

 


ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Туул голын сав газрын захиргааны нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл, адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан сул орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет (ТАЗ-ийн 2022 оны 600 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын дагуу) ;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (диплом), хэрэв гадаад орнуудын их дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг заавал хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, НДШ төлөлтийн цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн бүх тушаал шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн албаны зөвлөл, Салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн тогтоол, албан бичгийн хуулбар, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас”-ны хуулбар;
 • Сүүлийн 3 жилийн (2020, 2021, 2022 он) төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, (төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ);
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт (E-Mongolia-аас татаж авах);

Материал хүлээн авах:

Хугацаа: 2024.03.11 - 2024.03.15-ны хооронд

Хүлээн авах цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Холбоо барих утас: 70003714 (зөвхөн ажлын цагаар)

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ

 

Байгууллага

Дотоод нэгж

Сул ажлын байрны нэр

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан тусгай шаардлага

1

Туул голын сав газрын захиргаа

 

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Усны  нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-8

1

Энд дарж танилцана уу.

2

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Гадаргын усны нөөц, судалгаа шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

3

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Газрын доорх усны нөөц, хяналт, шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

4

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Усны барилга, байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

5

Мэдээлэл, хяналт шалгалтыг зохицуулах алба

Усны чанар, экологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

6

Захиргааны удирдлагын алба

Олон нийт, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

 

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

 


ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Туул голын сав газрын захиргааны нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

 


Тавигдах шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл, адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан сул орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүсэлт
 • Төрийн албан хаагчийн анкет (ТАЗ-ийн 2022 оны 600 дугаар тогтоолын 1-р хавсралтын дагуу) ;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (диплом), хэрэв гадаад орнуудын их дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг заавал хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр (Хөдөлмөрийн дэвтэр)-ийн хуулбар, НДШ төлөлтийн цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн бүх тушаал шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн албаны зөвлөл, Салбар зөвлөлөөс нэр дэвшүүлсэн тогтоол, албан бичгийн хуулбар, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөсөн “Тангарагийн хуудас”-ны хуулбар;
 • Сүүлийн 3 жилийн (2020, 2021, 2022 он) төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, (төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ);
 • Цэргийн жинхэнэ алба хаах үүрэг хүлээсэн иргэний хувьд цэргийн үүрэгтний үнэмлэх;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт (E-Mongolia-аас татаж авах);

Материал хүлээн авах:

Хугацаа: 2023.10.11 - 2023.10.18-ны хооронд

Хүлээн авах цахим шуудан: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Холбоо барих утас: 70003714 (зөвхөн ажлын цагаар)

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ

 


Дотоод нэгж

Сул ажлын байрны нэр

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

Албан тушаалын тодорхойлолтонд заасан тусгай шаардлага

1

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах албаны дарга

Дэс түшмэл

ТЗ-7

1

Энд дарж танилцана уу.

2

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Усны  нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-8

1

Энд дарж танилцана уу.

3

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Гадаргын усны нөөц, судалгаа шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

4

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Газрын доорх усны нөөц, хяналт, шинжилгээний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

5

Усны менежмент, төлөвлөлтийг зохицуулах алба

Усны барилга, байгууламжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

6

Мэдээлэл, хяналт шалгалтыг зохицуулах алба

Газар зүйн мэдээллийн систем, усны мэдээллийн дэд сан хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-8

1

Энд дарж танилцана уу.

7

Мэдээлэл, хяналт шалгалтыг зохицуулах алба

Усны чанар, экологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

8

Мэдээлэл, хяналт шалгалтыг зохицуулах алба

Хяналт, шалгалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

9

Мэдээлэл, хяналт шалгалтыг зохицуулах алба

Мэдээлэл технологи, хамтын ажиллагааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

10

Усны нөөц ус ашиглалтыг зохицуулах алба

Уул уурхай, эрчим хүчний ус ашиглалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

11

Захиргааны удирдлагын алба

Олон нийт, сургалтын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл

ТЗ-9

1

Энд дарж танилцана уу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУУЛ ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
УСНЫ ГАЗАР

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл, адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан сул орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

 

Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг
УСНЫ ГАЗАР

 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР 

 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Усны газрын нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

Тавигдах шаардлага:

 • Төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • Зарлаж буй албан тушаалтай адил төрөл, адил ангилалд ажилладаг байх;
 • Зарлагдсан сул орон тооны албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх;

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023.04.20                                                                                                             Улаанбаатар хот 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны харьяа Туул голын сав газрын захиргааны хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023-04-27                                                                                                          Сайншанд

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны /Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газрын захиргаа/ нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

 

ХӨВСГӨЛ НУУР-ЭГИЙН ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГАА 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023-04-25                                                                                                                         Мөрөн сум

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны /Хөвсгөл нуур- Эгийн голын сав газрын захиргаа/ нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ,

СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023-04-25                                                                                                   Дорнод аймаг Баяндун сум  

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны /Онон – Улз голын сав газрын захиргаа/ нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ 

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023-04-25                                                                                                                          Булган

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны /Хануй голын сав газрын захиргаа/ нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү. 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ЯАМ

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР

 

2023-04-26                                                                                                                Улаанбаатар хот 

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 01 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журам”-ын 4.2-т заасны дагуу төрийн бусад байгууллагаас болон Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны /Онги-Таац голын сав газрын захиргаа/ нэгж хооронд шилжин ажиллах хүсэлтэй, зарлагдсан албан тушаалын тусгай шаардлагыг хангаж байгаа албан хаагчид холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлнэ үү.

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР