Усны хайгуул судалгаа явуулах зөвшөөрөл

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт

1. 

Усны мэргэжлийн байгууллагын ямар үйл ажиллагааны чиглэлээр эрх авах, сунгуулах албан хүсэлт.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

1. Усны хайгуул, судалгаа явуулах;

2. Усны барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах;

3. Цооног өрөмдөх, тоноглох, сэргээн засварлах;

4. Усны барилга, байгууламж барих, сэргээн засварлах, шинэчлэх;

5. Усны аудит хийх.

2. 

Аймаг, нийслэлийн байгаль орчны алба /БОАЖГ/-ны дүгнэлт, дүгнэлтэд үндэслэсэн аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тодорхойлолт

3. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын танилцуулга

4. 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагын нотариатаар баталгаажуулсан улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар.

5. 

Тухайн чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэргэжлийн боловсон хүчний жагсаалт, нотариатаар баталгаажуулсан диплом, сертификатын хуулбар, ажлын туршлага, хөдөлмөрийн гэрээ

6. 

Мэргэжлийн боловсон хүчнийг ажилд томилсон тушаал, нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

7. 

Техник, багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн жагсаалт, гэрчилгээ, түрээсийн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар болон техникийн бусад үзүүлэлт

8. 

Машин механизм, тээврийн хэрэгслийн фото зураг

9. 

Зураг төслийн эрх авах бол программ хангамжийн танилцуулга

1. 

Усны мэргэжлийн байгууллагын эрхээ сунгуулах бол дээрх баримт бичгүүдээс гадна эрх авсанаас хойш хийсэн ажлын тайланг он, оноор хүснэгтлэн гаргана. /файл хэлбэрээр ирүүлнэ/

10. 

Сайдын тушаал гарсаны дараа УБ хот, Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтсийн Улаанбаатар банк дахь 2611184321 тоот дансанд тэмдэгтийн хураамжийг, Төрийн сан банкны 100900013040 тоот дансанд гэрчилгээний үнийг тушааж, гэрчилгээгээ авна.

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР