Тэргүүлэх чиглэл

 

Усны газар нь дор дурдсан тэргүүлэх чиглэлтэй ажиллана:

 

  • Усны хуримтлал үүсгэж, усны нөөцийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулсан, зохистой ашиглалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хяналт тавих;
  • Усны нөөцийг хамгаалах, бохирдол хомстлоос сэргийлэх, нөөцөд тулгуурласан оновчтой менежментийг хэрэгжүүлэх, салбар дундын зохицуулалтаар хангах;
  • Хаягдал усыг цэвэрлэж дахин ашиглах, эргүүлэн ашиглах замаар хязгаарлагдмал усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлж, үр ашигтай хэрэглээг төлөвшүүлэх;
  • Төрийн үйлчилгээг ил тод, нээлттэй, тэгш шударга, чанартай хүргэх, стратегийн төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын чадамжийг дээшлүүлэх, байгууллагын гадаад, дотоод харилцааг хөгжүүлж салбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх, хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэх талаар хамтран ажиллах;
  • Усны газраас үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг цахимжуулан, төрийн зохих байгууллагуудын сүлжээ, мэдээлэлтэй нэгдмэл байдлыг хангах.

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР