Стратеги зорилт:

Усны нөөцийг тогтоох, усны нэгдсэн менежментийг хэрэгжүүлж, бохирдол, хомсдлоос сэргийлэх, хүрээлэн буй орчны тэнцвэрт байдлыг хангах, усны нөөцийг хамгаалах усны талаарх хууль тогтоомж, бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, зохицуулах, мэргэжил арга зүйгээр хангах.

 

Хэлтсийн үйл ажиллагаа:

  • Усны нөөцийг тогтоож, хүн амыг баталгаат ундны усаар хангах, усны эх үүсвэрийг хамгаалах, булаг шандны эхийг тохижуулах, сэргээх;
  • Усны нөөцийн хомсдолоос сэргийлж, гадаргын усыг хуримтлуулан хэрэгцээг хүртээмжтэй хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, урсацад тохируулга хийх;
  • Монгол Улсын төрөөс усны талаар баримталж буй бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, салбар дундын зохицуулалтаар хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, тайлагнах;
  • Усны нөөцийг хамгаалах, нөхөн сэргээх, хамгаалалтанд авах (газрын доорх усны ордууд, усан хангамжийн эх үүсвэрүүд);
  • Усны тоо бүртгэл, статистик мэдээлэл, кадастр, улсын усны мэдээллийн сан бүрдүүлэх;
  • Усны нөөцөд тулгуурласан ашиглалтыг хянах, усны үнийн бодлогыг шинэчлэх, өртгөө нөхөх түвшинг дээшлүүлэх, усны салбарын дүрэм, журам шинэчлэн боловсруулах;
  • Уул уурхайн үйлдвэрлэл, томоохон төслүүдийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд технологийн усны эх үүсвэрийг тогтоох, нөөцийг батлуулах, усны боломжит нөөцөд тулгуурласан ашиглалтыг бий болгох;

 

Хэлтсийн бүтэц бүрэлдэхүүн:

1.

Ч.Пунцагсүрэн

Хэлтсийн дарга

305

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.

Д.Түвшинжаргал

Газрын доорх усны асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

306

265528

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3.

Б.Алтанзул

Усны үнэ тариф, үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн

306

265528

АThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4.

Ц.Оюунтөгс

Усны нөөцийн менежмент төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн

306

265528

 
5.

Б.Мөнгөнтуул

Усны хайгуул судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6.

Б.Жавхлан

Усны тоо бүртгэл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7.

Г.Гансэлэм

Усны мониторинг загварчлал хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8.

Г.Пүрэв-Очир

Гадаргын усны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

304

265526  

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР