Усны тухай хуулийн 28.4-т заасны дагуу хоногт 100 шоометрээс их ус ашиглах, эрчим хүч, усан тээврийн зориулалтаар ашиглуулах дүгнэлтийг Усны газар гаргана.

 

Бүрдүүлэх материалын жагсаалт:

1

Ус ашиглуулах тухай хүсэлт

2

Ашиглах усны эх үүсвэр, түүний байршлыг харуулсан зураг (Усны тухай хуулийн 28.2.1)

3

Усны нөөц чанар, найрлагыг тогтоосон хайгуул, судалгааны ажлын тайлан, Усны ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт (Усны тухай хуулийн 28.2.2)

4

Хоногт ашиглах усны хэмжээ, зориулалт /Тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө/ (Усны тухай хуулийн 28.2.3)

5

Усны барилга байгууламжийн зураг, төсөл (Усны тухай хуулийн 28.2.4)

6

Үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, техник, эдийн засгийн үзүүлэлт /ТЭЗҮ/ (Усны тухай хуулийн 28.2.5)

7

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тайлан, дүгнэлт (Усны тухай хуулийн 28.2.6)

8

Өмнөх жилийн ус ашиглалтын тайлан (Усны тухай хуулийн 7.5)

 


 

УС АШИГЛАЛТ

 


 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

 

 

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР