Бүрдүүлэх материал

1

Иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын дүгнэлт гаргуулах хүсэлт бүхий албан бичиг

2

Аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар

3

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт

4

Ашиглах усны эх үүсвэрийн байршлын зураг

5

Сүүлийн 1 жилийн дотор шинжилүүлсэн ус, рашааны чанар, найрлагыг тогтоосон лабораторийн шинжилгээний хариу

6

Худгийн паспор эх хувь /худгийн ундрага, байршил ямар нэгэн засваргүй, бүрэн бөглөгдсөн, бүрэн тамга тэмдгээр баталгаажсан/

7

Ус ашиглах боломжит нөөцийн дүгнэлт гаргуулж байсан тохиолдолд өмнөх дүгнэлт

8

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан 

9

Энгийн хамгаалалтын бүстэй давхцалтай эсэх лавлагаа /Хэсэгчилсэн давхцалтай бол тавалсан гэрээ/

Онцгой нөхцөлд:

10

Техник эдийн засгийн үнэлгээ

11

Ашигт малтмалын хайгуулын ажлын тайлан

12

Ашигт малтмалын ордын гидрогеологийн судалгаа

13

Ус татах байгууламжийн шугам хоолойн зураг төсөл /гадаргын ус ашиглагч/

14

Газрын доорх усны эрэл-хайгуулын судалгааны ажлын тайлан, усны нөөц баталсан тухай шийдвэр

15

Усаар хангах гэрээ /усны нөөц ашигласаны төлбөрийн баримт/

  


 


 


 

2020 ОНЫ УС АШИГЛАХ БОЛОМЖИТ НӨӨЦИЙН ДҮГНЭЛТ

 

,

 

 

© 2024 Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан болно. УСНЫ ГАЗАР